RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani
danych osobowych przez GBX ELEKTRONIK Tomasz Jaworowski.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GBX ELEKTRONIK Tomasz
Jaworowski z siedzibą przy ul. Władycze 1, 37-700 Przemyśl (dalej: ADO)

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: gbx.gabrielaw@o2.pl,
b. telefonicznie pod numerem: 33 848 54 68,
c. pisemnie: GBX ELEKTRONIK Tomasz Jaworowski ul. Władycze 1, 37-700 Przemyśl
lub ul. Dworska 9, 32-651 Nowa Wieś.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania odpowiedzi
na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a
Rozporządzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu odwołania
Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia
danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym
momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.